Permia Assessors està compost per un equip de Professionals especialitzats en una àmplia varietat de matèries Representat a particulars i empreses en tots els àmbits del sistema judicial, aportant els seus coneixements en la resolució de conflictes i actuant davant els tribunals i els serveis d'arbitratge en un ampli espectre d'àrees i jurisdiccions.

Assessorament legal de màxima qualitat, tracte honest i a un preu ajustat, primant la confiança i la tranquil • litat de delegar el seu assumpte com a màxima professional.

 • Recuperacions de deutes.
 • Assessorament en prevenció d'impagats.
 • Desnonaments i reclamació de rendes impagades.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes de lloguer, compravenda d'immobles, permutes i drets reals.
 • Dret de família: separació, divorci, parelles de fet, capitulacions matrimonials, convenis reguladors i filiació.
 • Contractes amb clàusules tendents a protegir els seus drets.
 • Reclamació d'indemnitzacions per danys i perjudicis, responsabilitat civil.
 • Incapacitacions i nomenament de tutor.
 • Successions: assessorament en cas de recepció d'herència, així com en la no recepció per al cobrament de la legítima, testaments vitals i acceptacions d'herència.
 • Negligències mèdiques i veterinàries.
 • Assessorament a comunitats de veïns.
 • Propietat industrial i intel·lectual.
 • Assessorament en cas d'acomiadament imminent per a particulars.
 • Assessorament a empresaris i empreses en cas d'haver de realitzar acomiadaments.
 • Acomiadaments improcedents.
 • Reclamacions salarials, vacances i permisos.
 • Excedències
 • Incapacitats
 • Jubilació.
 • Pensió de viduïtat o orfandat.
 • Reclamacions al Fons de Garantia Salarial i a la Seguretat Social.
 • Estrangeria i nacionalitat.
 • Sol·licitud de permisos i llicències.
 • Multes i sancions.
 • Reclamacions a l'administració.
 • Assessorament davant l'expropiació.
 • Responsabilitat patrimonial de l'administració.
 • Trànsit: canvi titularitat de vehicles.
 • Inscripcions, modificacions i cancel·lacions de seients de Registre de Propietat i Registre Mercantil.
 • Fiscalitat immobiliària
 • Assessoria d'empreses
 • Constitució de societats i modificació.
 • Assistència al detingut.
 • Denúncies i querelles.
 • Alcoholèmies
 • Trencament de condemna.
 • Amenaces i coaccions, delictes contra l'honor i la intimitat, furts, robatoris, apropiació indeguda, estupefaents, lesions.
 • Abandonament de família i segrest de menors.
 • Alçament de béns, estafes, delictes fiscals i econòmics