Empreses, autònoms, associacions, clubs, entitats socials, etc., el correcte tractament i custòdia de dades personals és una responsabilitat que afecta tot tipus d'organitzacions. La LOPD obliga a tot aquell que gestioni dades personals, en tant que protegeix drets fonamentals com el dret a l'honor i la privacitat de les persones.

No és una qüestió exclusiva de grans empreses i, independentment de complir amb l'obligació legal i evitar les hipotètiques sancions previstes en la Llei, una gestió òptima de la protecció de dades és una manera d'aportar un valor diferenciador a qualsevol negoci.

Normes a tenir en compte:

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Regula la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal.

Té per objectiu garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar. És a dir, limitar el grau d'intrusió en la nostra intimitat que poden generar les noves tecnologies, així com el tràfic indiscriminat de dades personals.

La Llei obliga al seu compliment a tots els professionals, empreses, organismes públics i privats que tractin amb dades de caràcter personal registrades en suport físic (suport paper o informàtic).

• Nou Reglament general europeu de Protecció de Dades

Aprovat el 14 d'abril del 2016. Aquesta nova normativa serà d'aplicació a tots els estats membres de la UE i sorgeix amb l'objectiu d'harmonitzar totes les regulacions en matèria de protecció de dades dels estats membres.

Ha entrat en vigor el 25 de maig de 2016 i serà d'obligat compliment en 2 anys, de manera que l'adaptació progressiva al nou marc legal és d'inici imminent.

• Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic

En paral·lel a la LOPD, i compartint determinats aspectes, la protecció de les dades i drets d'usuaris es complementa amb la LSSI-CE per organitzacions amb presència a Internet, quan ella constitueixi una activitat amb ànim de lucre.

Aquesta llei Regula els aspectes jurídics dels serveis de la societat de la Informació, activitats com el Comerç electrònic, la contractació en línia, la informació i publicitat i els serveis d'intermediació.


Premià Assessors ofereix una solució íntegra i personalitzada per a cada cas concret a través dels seus proveïdors de confiança. Aquests disposen de les eines necessàries per atendre les necessitats particulars segons l'àmbit d'actuació dels nostres clients.

L'adequació i implementació dels serveis en LOPD i LSSI-CE inclou actuacions com:

• Inscripció dels diferents fitxers en l'Agència de Protecció de Dades.
• Elaboració del Document de Seguretat intern a la seva mida.
• Regularització de contractes amb tercers.
• Redacció de tot tipus de clàusules informatives adequades al cas concret.

L'aplicació d'aquesta metodologia d'anàlisi i avaluació de la situació pel que fa a la normativa de protecció de dades permetrà al client obtenir uns beneficis amb un efecte positiu en la imatge de l'empresa, així com en la seva seguretat d'informació:

• Comptarà amb una anàlisi completa de la situació en relació amb la normativa vigent.
• Evitarà la imposició de sancions, costos legals i responsabilitats.
• Augmentarà la confiança respecte als seus clients i incrementarà la coherència en les actuacions de l'organització en el tractament d'una informació que forma part essencial dels seus actius.

'Adeqüem la seva empresa a la LOPD!
Demani'ns pressupost sense compromís i farem un estudi integral de la seva empresa enfront de la normativa legal vigent totalment gratuït.