Quan no s’aplica la limitació de pagaments en efectiu

limitació-pagaments- a-efectiu arran de les futures limitacions per als pagaments en efectiu que s’intenta implementar, és convenient fer les excepcions que comentem a continuació, que són vàlides a l’ hora d’interpretar, que es considera i que no, pagaments en efectiu:

1.- El primer que cal tenir en compte és que la limitació de pagaments en efectiu també s’aplica quan el pagament es realitza amb xecs bancaris al portador. La normativa també diu que es considerarà efectiva qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebuts per ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador.

2.- Si les dues parts són persones físiques que no intervenen com a professionals o empresaris, NO S’APLICA la limitació de pagaments en efectiu.

3 .- Tampoc s’aplica en pagaments o ingressos realitzats en entitats de crèdit. Sobre aquest punt convé fer alguns aclariments:

  1. Al banc es pot ingressar qualsevol quantitat en efectiu sense que es consideri sancionable el fet que superi els 2.500 euros. Ara bé, això no vol dir que el banc no comuniqui l’ingrés i tinguem aclarir l’origen dels diners. Normalment el banc comunica els ingressos superiors a 3.000 euros, o fins i tot inferiors si s’han fet amb bitllets de 500.
  2. Si anem a pagar una factura al nostre proveïdor i aquesta supera el límit legal, però el tenim en efectiu, podem fer dues coses: ingressar-lo en el nostre compte i després fer una transferència al nostre proveïdor, o bé fer l’ingrés directament a el compte del proveïdor. En ambdós cas NO es consideraria pagament en efectiu.
  3. Independentment del que s’ha comentat en el punt «b» anterior, m’agradaria matisar que hi ha una consulta al respecte i la resposta no és tan genèrica com es pot interpretar en la normativa i caldria tenir-ho en compte:

   Pregunta:

   Es planteja si els clients d’una empresa poden satisfer en efectiu els pagaments superiors a 2.500 euros en el compte bancari de l’empresa, quan queda identificada la persona o entitat que realitza l’ingrés i l’operació o número de factura.

   Resposta:

   L’article 7.Uno.5 estableix que la limitació als pagaments en efectiu no és aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit. Per tant, si el client efectua l’ingrés superior a 2.500 euros directament en el compte bancari que li indica l’empresa, identificant l’operació o número de factura a què es refereix el pagament i la persona que realitza la imposició en efectiu, no s’incompleixen les limitacions de pagaments en efectiu.

   Els dos que intervenen, pagador i receptor, han de conservar els justificants de pagament durant el termini de cinc anys des de la data del mateix (art. 7.Uno.4 de la Llei 7 / 2012).

   Informació extreta de l’ Bloc de Ramon Cerdà