CANVIS A LA COMUNICACIÓ DE PARTS DE BAIXA, CONFIRMACIÓ I ALTA MÈDICA

El proper 1 d'abril de 2023, entrarà en vigor el Reial Decret 1060/2022, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la durada, període en què Unió de Mútues és l'entitat gestora responsable del control i el seguiment del mateix.

Aquest Reial decret modifica els articles 2.3, 6.3 i 7 del Reial decret 625/2014 per tal d'agilitzar els tràmits en la gestió de la incapacitat temporal; es va publicar al BOE el 5 de gener de 2023, entrarà en vigor l'1 d'abril de 2023 i les novetats més destacables són:

  • El facultatiu només lliurarà una còpia del comunicat de baixa a la persona treballadora, eliminant-ne la segona còpia i evitant, així, que sigui aquesta qui hagi de lliurar el comunicat a l'empresa, entitat gestora o mútua.
  • Todas las notificaciones serán vía telemática. El servicio público de salud o, en su caso, la mutua o la empresa colaboradora, remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.
  • El INSS, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua, referidos a sus personas trabajadoras, como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, para su conocimiento y cumplimiento, en su caso. La forma que tendrán las empresas de conocer los datos relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta será a través de los Ficheros INSS Empresas –FIE y FIER-, que están en funcionamiento desde diciembre de 2019.
  • Les empreses hauran de remetre a l'INSS les dades econòmiques (bases de cotització, CCC, etc.) únicament als comunicats de baixa i, sempre que, a la base de dades de l'INSS hi hagi un comunicat de baixa que prèviament hagi estat comunicat a la empresa via FIE/FIER. Se suprimeix, per tant, l'obligació de les empreses de transmetre per via telemàtica les dades econòmiques als informes de confirmació i d'alta. Com a novetat, entre aquestes dades econòmiques, que caldrà a l'Annex III de l'Ordre que desenvolupa el RD 1060/2022, s'han introduït dos camps nous, un relatiu al lloc de treball i un altre relatiu a la descripció de funcions de la persona treballadora, fet que suposa el desenvolupament d'una nova versió del protocol FDI/FRI que properament es publicarà perquè en prengueu coneixement i adaptació tècnica.
  • Las empresas deberán remitir al INSS los datos económicos (bases de cotización, CCC, etc.) únicamente en los partes de baja y, siempre y cuando, exista en la base de datos del INSS un parte de baja que previamente haya sido comunicado a la empresa vía FIE/FIER. Se suprime, por tanto, la obligación de las empresas de transmitir por vía telemática los datos económicos en los partes de confirmación y de alta. Como novedad, entre estos datos económicos, que se precisarán en el Anexo III de la Orden que desarrolla el RD 1060/2022, se han introducido dos campos nuevos, uno relativo al puesto de trabajo y otro relativo a la descripción de funciones de la persona trabajadora, lo que supone el desarrollo de una nueva versión del protocolo FDI/FRI que próximamente se publicará para su conocimiento y adaptación técnica.
  • Als processos d'IT, el facultatiu del servei públic de salut, de l'empresa col·laboradora o de la mútua, durant els processos d'incapacitat temporal que assumeixin, podrà fixar la revisió mèdica corresponent (emissió de parts de confirmació i alta, si és el cas) en un període inferior a l'indicat a l'articulat, per a cada tipus de procés.

Si vostè desitja més informació. al respecte o té la necessitat de tramitar una baixa mèdica, no dubti en contactar amb el nostre equip d'assessors per a que puguin gestionar tota la documentació.