NOU FRACCIONAMENT DE DEUTES DE LA AEAT

Els deutes a l'Agència Tributària es poden ajornar o fraccionar amb una sol·licitud prèvia de l'obligat tributari quan la seva situació economica-financera no li permeti efectuar el pagament als terminis establerts.

El departament de recaptació de l'Agència Tributària ha decidit elevar de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties a les sol·licituds d'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris. D'aquesta manera, es podrà ajornar o fragmentar el pagament de deutes de fins a 50.000 euros sense haver de donar cap explicació i sense tenir l'obligació d'aportar garanties o avals al fisc.

Aquest canvi de criteri ve recollit a una ordre ministerial d'Hisenda que es troba a informació pública i que entrarà en vigor el 15 d'abril que ve sense efectes retroactius, per la qual cosa només aplicarà als ajornaments presentats a partir d'aquesta data. També s'aplicarà als tributs estatals cedits a les comunitats autònomes, que hauran d'actualitzar la xifra.

A més, a l'efecte de determinar l'import de deute assenyalat, s'acumula tant el passiu al qual fa referència la mateixa sol·licitud com la resta d'obligacions del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament.

Si la seva situació economica-financera no us permet fer el pagament dels vostres deutes a l'Agència Tributària als terminis establerts i necessiteu assessorament per a dur a terme el tràmit d'ajornament o fraccionament, contacti amb el nostre equip d'assessors per a que pugui estudiar el seu cas.