NOVES AJUDES PER A AUTÒNOMS I ERTOS

La passada setmana va sortir publicat el Reial Decret 2/2021, del 26 de gener, de reforç i consolidació de mides socials en defensa de l'ocupació, el qual contempla noves ajudes per a autònoms i ERTO.

Pel que fa als autònoms, existeixen quatre tipus d'ajuda diferents:

  1. Suspensió d'activitat: és una prestació dirigida a autònoms amb una suspensió tempora de tota la seva activitat per decisió administrativa. Aquesta quantitat s'incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d'una família nombrosa. L'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte propi fins a 1,25 vegades al SMI (1187,50€).
  2. Compatible amb l'activitat: podran sol·licitar aquesta prestació els treballadors amb una facturació que hagi baixat un 50% durant el primer semestre, en referència al segon semestre de 2019. La base de cotització és la que marcarà l'import d'aquesta prestació.
  3. Autònoms de temporada: la prestació és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650€ al primer semestre de 2021.
  4. Prestació extraordinària: aquells que no acompleixin els requisits per a sol·licitar la prestació per suspensió d'activitat, poden sol·licitar una ajuda extraordinària que correspon al 50% de la base mínima de cotització, estant igualment exonerats d'abonar les quotes. El límit d'ingressos en el primer semester, per a aquest cas, es 1,2 vegades el SMI (1140€).

Si pel contrari és un treballador per compte propi i es troba en una situació d'ERTO, les noves ajudes decretades pel Gobern contemplen els següents paràmetres:

  • Els ERTEO de força major (suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa a pèrdues d'activitat com a consequüència de la Covid-19, inclosa la declaració d'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats; el tancament temporal de locals d'afluència pública; les restriciccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies; falta de subministrament que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé situacions urgents i extraordinàries degudes la contagi de la plantilla o l'adopció de mides d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària) queden prorrogats de forma automàtica fins el proper 31 de Maig de 2021.
  • Actualment es mantenen les tres modalitats d'ERTO: els de sectors 'ultraprotegits' i els de les emrpeses vinculades a la seva cadena de valor. També els ERTO d'impediment d'activitat i els ERTO de limitació.
  • No s'haurà de tramitar un nou ERTO per a aquells que hagin de passar d'un ERTO d'impediment a un ERTO de limitació, ja que serà suficient una comunicació a l'autoritat laboral i als treballadors.
  • Els ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) es podran prorrogar, presentant un acord amb aquest sentit a l'autoritat laboral.
  • Es manté la prohibició d'acomiadar i interrompre contractes laborals, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries, així com externalitzar les activitats de l'empresa quan s'apliquin les mateixes.
  • Es mantenen les exoneracions i/o bonificacions de la Seguretat Social i el compromís de manteniment de l'ocupació.

Si desitja sol·licitar alguna de les ajudes esmentades, no dubti en trucar-nos al 93 516 92 22 o posi's en contacte amb nosaltres: el nostre equip de professionals li ajudarà a gestionar tots els tràmits i li informarà de tot el procediment.